Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézményei
 
Tehetség

Akkreditált Kiváló Tehetségpont


Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 • Székesfehérvári Arany János EGYMI Szakiskola
 • Tehetségpont azonosítószáma: TP 121 002 265
 • Területi hatókör: térségi
 • Korosztály: óvodától középfokig
 • Minősítés szerint:
  • Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 • Feladatkör tevékenység szerint
  • Tehetségkeresés-azonosítás
  • Tehetséggondozás
  • Tehetség-tanácsadás Részletesen
  • Tehetségpontok hálózatában történő együttműködés
 • Tehetséggondozó tevékenység területei
  • Logikai-matematikai
  • Zenei
  • Nyelvi
  • Interperszonális
  • Térbeli-vizuális
  • Természeti
  • Intraperszonális
  • Testi-kinesztetikus
  • Foglalkozási terület(ek)

Intézményünk szerteágazó tevékenységrendszerének két fő területe a nevelő-oktató munka és a gyógypedagógiai szolgáltatás: tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos és autizmussal élő tanulókat oktatunk-nevelünk. Pedagógiai programunkban meghatározott, hogy szakmai munkánk elsődleges célja a sajátos nevelési igény kielégítése, a habilitáció, rehabilitáció megvalósítása sérülésspecifikus eszközök, tartalmak, terápiák alkalmazásával. Kettős különlegességű tanulóink fejlődését tehetséggondozó munkacsoportunk támogatja. A tehetségekkel történő foglalkozások folyamatát úgy tervezzük és hajtjuk végre, hogy a gardneri képességterületek mindegyikére kiterjesszük munkánkat a komplexitás elvét szem előtt tartva.

Kettős különlegességűek azok a tehetségek, akik egyéb, a beilleszkedést megnehezítő sajátosságot is mutatnak, „sajátos nevelési igényűek.” Szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségígéreteknél kiemelt feladatunk a kulturális különbségekből fakadó hátrányok csökkentése. Neurológiai alapú teljesítménybeli és viselkedésbeli zavarokkal küzdő tehetségek gondozásánál kiemelt figyelmet kap jobb agyféltekei működés használata, amely a kreatív teljesítményt hivatott növelni. A tehetség szempontjából az autizmussal élők csoportja erősen érintett populáció, beilleszkedésük sok tekintetben környezetük szemléletváltásán múlik, amit a legjobb tudásunk szerint igyekszünk alakítani. Az érzékszervi, mozgásszervi fogyatékkal élő tehetségek esetében a deficitek általában nyilvánvalóak, s a környezet figyelmét elvonják a tehetségről. A hiányok kompenzálására többlet képességek alakulhatnak ki, amelyek kiemelkedő teljesítményekre adhatnak alapot, erre igyekszünk mi is építeni. Célkitűzésünk a tanulók képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése, beleértve az általános intellektuális és speciális képességfejlesztést is. A tehetséges tanulók erős oldalainak támogatása mellett a gyenge oldal fejlesztése is a tehetséggondozó munkánk szerves részét képezi. Emellett tehetségígéreteink munkakedvét elősegítő és az antiszociális viselkedés kialakulását akadályozó tehetségbarát környezet kialakítására is törekszünk, feltöltődésüket szabadidős tevékenységek szervezésével támogatjuk. Gyakorlatunk hangsúlyos elemei a motívumrendszer, a lehetőségek biztosítása, a készség-és képességrendszer fejlesztése, a kulcskompetenciák kialakítása, problémamegoldó gondolkodás és a személyiség fejlesztése.

Fontos szempont, hogy a művészet eszközével történő képességfejlesztés transzferhatását minden területre vonatkozóan kihasználjuk.


Mottó: „A másképp gondolkodás elfogadása…”


A ”Művészettel Oltalmazó Lépések_TehetségPaletta” tehetséggondozó programunk során a sajátos nevelési igényű gyerekek, fiatalok képességeinek kibontakoztatását támogatjuk, ennek megvalósítására művészeti szakköröket működtetünk

Zenei, Nyelvi, Inter-, és Intraperszonális, Térbeli-vizuális terület

A művészeti nevelés intézményünkben komplex képességfejlesztő hatása miatt fontos. A művészeti ágak nyújtotta változatosság fokozza a tanulók örömét, természetes kíváncsiságát, kreativitásra ösztönöz, teret ad az önkifejezésnek, és sikerélményhez jutnak diákjaink.

A vizuális nevelés/ művészeti szakkör azt a szemléletet követi, hogy a rajzolás egyfajta papíron történő viselkedés. Cél, hogy érzelmileg biztonságos környezetben változatos technikák és eszközök használatát megismerve szabadon alkothassanak a tanulók.

A kézműves szakkör célja a környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismeretek átadása révén a környezettudatos magatartás, az igényes kézműves tárgyalkotás képességének megalapozása; továbbá a munkakultúra, a feladattudatos, kitartó munkavégzés alapjainak elsajátítatása, azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését. Mindezzel a környezet harmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének, az értékteremtés, –megőrzés igényének kialakítása. Ennek érdekében az oktatás a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve az alapfok és a továbbképző évfolyamokon egyaránt hangsúlyosan alapoz a gyűjtőmunkára, a rekonstruálás és az átírás metodikájára, a kreativitásra. Az alkotó tevékenység közben kézügyességük, kognitív, érzelmi, szociális és kommunikációs képességeik jelentősen fejlődnek. A népi kismesterségek gyakorlásával egyben hagyományainkat is ápoljuk.

A színjátszó csoport szakköri foglalkozásain az előző évben elkezdett munkát folytatjuk.

Ez alapvetően két egységből áll. Az egyik, a Vörösmarty Színház szervezésében megvalósuló Atlantis-program. Ennek lényege, hogy a középiskolás korosztályt közelebb vigyük a színházhoz. A programnak meghatározó és évek óta folytatódó eleme, hogy a város iskoláiban működő diák színjátszó csoportok színre visznek egy-egy klasszikus műből elkészült darabot. Ezt a saját elképzelésük, az általuk írt forgatókönyv alapján készítik el. A színház részéről egy mentor segíti a munkát. Iskolánk már ötödik éve kapcsolódik ehhez a testet, lelket nemesítő feladathoz. Az idén az Odüsszeia kerül színpadra. A drámapedagógiai eljárások segítségével a fiatalok számára élményszerűvé, átélhetővé válik a megtanulandó mű. Nem csak passzív szereplői a szakkörnek, hanem alkotói, szerzői is. A székesfehérvári Vörösmarty Színházzal történő szoros kapcsolatunk egyik eredménye, hogy a színházi nevelés hatására a gyerekek szívesen olvasnak verseket, énekelnek, táncolnak. Néhányan saját mű írásával, előadásával is próbálkoznak.

A másik része a tevékenységünknek, az előadó művészi területen belül a tehetséges diákok egyéni feladatra, önálló bemutatkozásra történő felkészítése. Ez lehet hangszeres, zenés produkció, vagy vers és prózamondás. Figyelemmel kísérjük az iskolák által szervezett kulturális bemutatókat. Ezeken rendszeresen részt veszünk. Ha a lehetőségeink engedik, a tanulók közösen, egy önálló „esten” mutatják be az általuk megtanult műveket. A gyakorlás párhuzamosan egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos közösségekben valósul meg.

TehetségPont TehetségPont TehetségPont

Testi-kinesztetikus, Interperszonális és Intraperszonális terület

Intézményünk tanulói minden évben részt vesznek a FODISZ által szervezett diákolimpiai sportversenyeken. A következő sportágakban szerepelnek diákjaink:

 • labdarúgás
 • kosárlabda
 • zsinórlabda
 • atlétika
 • asztalitenisz

Ezekben a sportágakban tehetséges tanulóink felismerése után képzésük mindenféle mozgásos tevékenységet biztosító tanórai és tanórán kívüli (tömegsport, versenyeztetés) színtéren történik. A teljesítményképes tudásszint elérése érdekében speciális módszerekkel fejlesztjük képességeiket.

TehetségPont

Logikai-matematikai, Természeti és Foglalkozási terület(ek)

Feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés:

 • "Koncz Dezső” tanulmányi verseny középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára (Ezredéves Tagintézmény)
 • Országos Komplex Tanulmányi Verseny tanulásban akadályozott tanulók számára
 • Szakma Kiváló Tanulója Verseny
 • Szakma Sztár Fesztivál országos szakmai verseny (MKIK szervezésében)
 • EuroSkills verseny: a fiatal szakemberek Európa bajnoksága, a szakmák olimpiája
TehetségPont

Kiemelt feladat:

 • szülőkkel, családdal való együttműködés
 • tehetséggondozó pedagógus/ mentor kijelölése tanulóik mellé
 • tehetségfejlesztő pedagógus bevonása
 • tehetséges pedagógus felfedezése, segítőként való bevonása a fejlesztő folyamatba
 • szakemberek közötti együttműködés minél szélesebb körű kialakítása
 • kapcsolat-, és hálózatépítés Tehetségpontokkal, Tehetségsegítő Tanáccsal
TehetségPont Színes Logó - Arany jános Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

KRÉTA elektronikus ügyintézés (Beiratkozás az általános iskolába 2022.)
Tájékoztatás általános iskolába történő beíratásról

Ideiglenes felvételi rangsor 2022-23. tanév

Középfokú beiskolázás 2022.

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt