Arany János Iskola - Bemutatkozás Arany János Iskola - Alapfok Arany János Iskola - Szakiskola Arany János Iskola - Autisták Arany János Iskola - Szolgáltatásaink Arany János Iskola - Tagintézményei
 

HELYSZÍNI TANÁCSADÁS

Helyszíni tanácsadás protokollja

Helyszíni tanácsadás célja: a családok és a szakember közötti együttműködés, együttgondolkodás hatékonyságának fokozása.

 1. Kapcsolatfelvétel
 2. Igényfelmérő- lap kitöltetése
 3. Probléma azonosítása *- sérülés- specifikus csoportok
  1. mozgáskorlátozott
  2. hallássérült
  3. látássérült
  4. értelmi fogyatékos
  5. beszédfogyatékos
  6. autizmussal élő
  7. megismerő funkciók és a viselkedés rendellenessége (disz-lexia, diszgráfia, diszkalkulia, hiperaktivitás, egyéb részké-pesség zavarok)
 4. Tájékoztatás, információk nyújtása
 5. Ellátás, javaslattétel, tanácsadás
  • Diagnózis
  • Jogok, juttatások, támogatások
  • Oktatás
  • Szociális ellátások
  • Gyermekvédelem
  • Egészségügy
  • Civil szervezetek
  • Diagnosztizáló intézmények
  • Terápiák, fejlesztő módszerek
  • Hasznos szabadidős tevékenységek, játékok
  • Könyvajánlás, internetes oldalak
 6. Kapcsolattartás
 7. Nyomonkövetés
 8. Mentorálás, konzultációk

Helyszíni tanácsadás Helyszíni tanácsadás

 

A tanácsadás tematikája

Tanácsadást igénylő, tanácsot kérő személy/ek feltérképezése

 • szülő,
 • szakember,
 • társszakma (védőnő, családsegítő stb.)

Együttműködési megállapodások megkötése.

 

MIÉRT adjuk a tanácsot?

Tanácsadás céljának meghatározása

 • Diagnózis, szakvélemény értelmezése
 • Megfelelő helyre irányítás
 • Ellátás biztosítása
 • Megelőzés
 • Szolgáltatási kör bővítése
 • Tájékoztatás

 

HOGYAN adjuk?

Tanácsadás formája, módja

 • egyéni beszélgetés
 • csoportos megbeszélés

 

MIT tudunk nyújtani?

Lehetőségek, szolgáltatások köre Feladatok, szolgáltatások:

 • szülők, tanácskérők tájékoztatása a jogokról, kedvezményekről, igényelhető támogatásokról
 • információk biztosítása az ellátási formákról, szolgáltatásokról, terápiás lehetőségekről
 • információk nyújtása intézmények, szervezetek, egyesületek, alapítványok elérhetőségéről, tevékenységi körükről, munkájukról
 • tanácsadás a gyermek fejlődésmenetének megsegítése érdekében
 • ötletadás otthoni fejlesztési lehetőségek bővítésére
 • házilag elkészíthető eszközök bemutatása, elkészítésben való segítségadás
 • gyakorlási lehetőségek kialakítása a mindennapokban
 • nevelési, gondozási területeken felmerülő problémák megbeszélése
 • viselkedés ill. magatartásbeli problémák megelőzése és kezelése
 • gyermeki reakciók hatékony értelmezésének megsegítése
 • szociális készségek fejlődésének elősegítése
 • önálló életvitel kialakítása, megsegítése
 • terápiás-, és speciális eszközökhöz való hozzájutás segítése
 • gyógyászati termékek, segédeszközök igénylésének, kölcsönzésének segítése
 • segítségnyújtás a megfelelő játékok kiválasztásában
 • szabadidős tevékenységek ajánlása
 • kiadványok, könyv és szakirodalmi ajánlások
 • aktuális információk áramlásának biztosítása
 • együttgondolkodás a gyermek jövőképének kialakításában

Helyszíni tanácsadás

 

MIVEL tudunk segíteni?

Segítségadás konkrét meghatározása

 • Speciális eszközök
  • korrektív, kompenzáló speciális eszközök a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, sú-lyosan, halmozottan sérült gyermekek, tanulók számára
  • hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök a súlyosan, halmozottan sérült, a látás-, és mozgássérült gyermekek, tanulók számára
  • speciális fejlesztő eszközök a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, súlyosan, halmozottan sérült gyermekek, tanulók számára
  • a tanítási, tanulási folyamatban felhasználható speciális taneszközök a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, súlyosan, halmozottan sérült gyermekek, tanulók számára
  • speciális digitális és IKT eszközök taneszközök a látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, beszédsérült, autista, súlyosan, halmozottan sérült gyermekek, tanulók számára
 • Eszköz–, könyv–, és médiatár kínálata
 • Eszközlista, online katalógus
 • Eszközhasználat bemutatása
 • Eszközök kölcsönzése
 • Segédanyagok, kiadványok
  • Korai füzetek
  • Arany-téka gyógypedagógiai módszertani füzetek
  • Segéd-kezek módszertani folyóirat
 • Inklúziót segítő szakmai műhely foglalkozásai:
  • Arany- hétfő előadások, továbbképzések
  • Eszközkészítő műhelymunka
 • Home training
 • Szülőklub
 • Konzultációk
 • Diagnózis, szakértői vélemények értelmezése
 • Habilitációs foglalkozások vezetése
 • Szakirodalom ajánlása
 • Hasznos linkek jegyzéke, elérhetőségek adása
 • Oktatófilmek készítése, bemutatása

Helyszíni tanácsadás Helyszíni tanácsadás

 

KI adja a tanácsot?

Kompetens tanácsadó személyének megadása

Gyógypedagógus:

A gyógypedagógus a sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok valamint felnőttek nevelésére, oktatására, fejlesztésére, rehabilitációjára, gyógypedagógiai terápiájára valamint gyógypedagógiai kísérésére felkészült felsőfokú végzettségű, diplomás szakember.

Kompetenciája:

A speciális nevelési szükségletek és életvezetési problémák átfogó ismeretéből adódó gyógypedagógiai feladatok meghatározása és ellátása.

Főbb alkalmazási területek:

 • gyógypedagógiai óvodák
 • gyógypedagógiai iskolák
 • szakszolgáltatás
 • integrált iskoláztatás
 • szakmai szolgáltató
 • egészségügyi, rehabilitációs, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

A gyógypedagógiai tanárok foglalkoznak:

 • a látássérültekkel, ők a tiflopedagógusok
 • hallássérültekkel, ők a szurdopedagógusok
 • a beszédben akadályozottakkal (beszédsérültek, beszéd-, hang- és nyelvi zavart mutatók), ők a logopédusok
 • a viselkedés- és teljesítményzavarral küzdőkkel (nehezen nevelhetők), ők a pszichopedagógusok
 • a mozgáskorlátozottakkal (mozgás- és testi fogyatékosok, sérültek), ők a szomatopedagógusok
 • az értelmileg akadályozottakkal (mérsékelt, súlyos, legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékosok), és tanulásban akadályozottakkal (enyhe fokú értelmi fogyatékosok, nehezen tanulók), ők az oligofrénpedagógusok

Tevékenysége:

Nevelés, oktatás, fejlesztés, pedagógiai prevenció és pedagógiai terápia, az életfeltételek jobbítására irányuló segítés és tanácsadás

A gyógypedagógiai tanár kompetenciája:

 • A beiskolázott tanulók megismerése: megismeri a tanulók viselkedését, jellemző tulajdonságait, tapasztalatokat gyűjt a gyermekről, vezeti a fejlődési lapokat, felismeri a gyermek egyéni szükségleteit, megismeri és felhasználja más szakemberek véleményét.
 • Az oktatási-nevelési folyamat tervezése: megtervezi az egyes tantárgyak oktatásának folyamatát, meghatározza a tanórákra lebontott tananyag-feldolgozási sorrendet, kiválasztja a minősítési módokat.
 • Az oktatási-nevelési folyamat vezetése: megtervezi a tanulás rendjét, kiválasztja a taneszközöket, dokumentálja a tanulás eredményességét, hozzájárul a tanulási akadályozottság csökkentéséhez, megelőzi az újabb tanulási nehézségek kialakulását, részt vesz az iskolai élet eseményeiben.
 • Együttműködés az oktatási, nevelési partnerekkel: együttműködik mindazokkal, akik közvetlenül, ill. közvetve részt vesztnek a gyerekek nevelésében, tájékoztatják egymást munkájukról, véleményt cserélnek, tanácsot kér és ad.

Gyógypedagógiai tevékenység:

A gyógypedagógia tevékenység rendszerét, kompetenciáját a nevelés fogalmánál tágabban értelmezzük. A gyógypedagógiai tevékenység azokra a személyekre irányul, akik a fent nevezett tipológia alapján kialakult speciális pedagógiák kompetencia körébe tartoznak. A gyógypedagógiai tevékenység a nevelésen túl az érintett személyek terápiáját, rehabilitációját, életvezetésének segítését és társadalmi érdekeinek képviseletét is magába foglalja. Ez a tevékenység a résztvevő személyhez igazodik. Munkája során széleskörű szolgáltatást nyújt a sajátos nevelési igényű tanulóknak. Egyéni fejlesztési tervet készít, melynek segítségével habilitációs foglalkozásokat tart. A különböző tantárgyak oktatása közben tekintettel van a tanulók képességeinek egyéni különbözőségeire és ennek megfelelően segíti fejlődésüket. A tanköteles kor előtt és után is segíti a gyógypedagógiai támogatást igénylőket. Utazó gyógypedagógusként segítséget nyújt az integráltan nevelődő tanulásban akadályozott gyerekek fejlesztéséhez. Segíti a pedagógust a diagnózis értelmezésében. Kölcsönösségen alapuló együttműködést alakít ki a pedagógussal.

Helyszíni tanácsadás

 

A jó tanácsadó ismérvei

A tanácsadó /mentor egy olyan szakmailag hiteles, innovatív személy, aki felkészültségével, nyitottságával, folyamatos jelenlétével képes arra, hogy segítse, irányítsa, megvalósítsa a szakmai tanácsadást.

Sajátosságai: rugalmasság, empátia, felkészültség, elfogadás, példaadás, reflektivitás, jó kapcsolatteremtő készség. Továbbá bíztató, megerősítő, visszajelzést adó, dokumentációt pontosan vezető, segítő, motiváló, meghallgató, tájékozódó.

Rendelkezik a következő képességekkel:

 • Általános pedagógiai képességek
  • Kommunikációs képesség
  • Konstruktív vagy didaktikai képesség
  • Szervező képesség
 • Speciális pedagógiai képességek
  • Helyzet-felismerési képesség
  • Döntési képesség
  • Alkalmazkodási képesség
  • Tolerancia képessége
  • Identifikációs képesség
  • Empátia képessége
  • Figyelemmegosztás képesség
  • Játszani tudás képesség
 • Rendelkezik a következő ismeretekkel, tulajdonságokkal
  • Gazdag és rugalmas viselkedési repertoár
  • Gyors helyzetfelismerés és konstruktív helyzetalakítás
  • Erőszakmentes és konstruktív konfliktusmegoldás
  • Együttműködés képessége
  • A pedagógiai helyzetek, jelenségek elemzésének képessége
  • Mentális egészség

 

MIKOR történik a tanácsadás?

Időkeretek meghatározása

A tanácsadó a probléma azonosítása után határozza meg: adott esetenként, sérülésspecifikumonként, célcsoportként eltérő lehet.

Időintervallum lehet: órában, hetekben, hónapokban, negyedévekben megadva.

 

HOL történik a tanácsadás?

Tanácsadás helyének, helyszínének megjelölése

Intézményünkben: forrásszoba, könyvtár, irodahelyiség, foglalkoztató szoba, tanterem, mozgásfejlesztő terem, csoportszoba

Külső helyszínen: lakás, óvoda, iskola, ill. igény szerint

Közzététel, megismertetés formái:

 • honlap
 • folyóirat
 • szórólap
 • kiadvány
 • elektronikus út/ e- mail

 

Tájékoztató kiadvány szülők számára

 • Útmutató azoknak a szülőknek, akik akik problémát észlelnek gyermekük fejlődésében

Útmutató tartósan beteg gyermekek oktatásáról, Arany-téka gyógypedagógiai módszertani füzetek

 • Lugosiné Neumann Márta: Gyógypedagógiai szótár
 • Lugosiné Neumann Márta: Olvasásfejlesztés
 • Lugosiné Neumann Márta – Lugosi József: Fejlesztő játékok
 • Megyerné Fodor Zsuzsanna: A finommotorika fejlesztése
 • Megyerné Fodor Zsuzsanna: Kognitív funkciók/ megismerő tevékenységek fejlesztése
 • Megyerné Fodor Zsuzsanna: "Csigaprojekt"- Saját készítésű fejlesztő eszközök alkalmazása az inkluzív pedagógiai gyakorlatban (módszertani segédanyag a tevékenységjavaslatok megvalósításához)
 • Molnár Ágnes: Szocioemocionális Pedagógiai Terápia
 • Pothárnné Gárdonyi Ágnes: Kognitív funkciók fejlesztése
 • Molnár Ágnes – Schindeléné Tiringer Gabriella – Varsányi Istvánné – Lugosiné Neumann Márta : Matematikai készségek fejlesztése I
 • Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina: Gyógyúszás
 • Mészárosné Törzsök Zsuzsanna – Pothárnné Gárdonyi Ágnes: Készségfejlesztés művészeti neveléssel

Segéd-kezek módszertani folyóirat

15 szám

Arany– hétfő előadások, továbbképzések

 • Az együttnevelés megvalósítási szintjei
 • Az utazó szakember–hálózat működése
 • Autizmus spektrumzavarok megismerése
 • Magatartászavarok, viselkedésrendezés
 • A közösség szerepe az integrációban
 • Konfliktuskezelő stratégiák
 • Tanulásban akadályozott gyerekek iskoláinak funkcióváltása
 • A mozgás szerepe a tanulási képességek fejlesztésében
 • Euritmia– a látható beszéd
 • A kognitív képességek fejlesztése
 • Szocioemocionális pedagógiai terápia
 • Szakértői vélemények értelmezése
 • Az agresszió kezelése
 • Drámajátékok
 • Hogyan kezeljük a hiperaktív figyelemzavaros gyermeket az oktatási, nevelési folyamatban?
 • Az utazó gyógypedagógiai szolgáltatás Székesfehérváron a középfokú közoktatási intézményekben
 • A tanulási motiváció
 • A korai intervenció

Eszközkészítő műhelymunka

 • Finommozgások fejlesztése
 • Fejlesztő eszközök, játékok alkalmazása a tanulási–tanítási folyamatban
 • Fejlesztő eszközök, játékok készítése a grafomotorika fejlesztésére
 • Fejlesztő eszközök, játékok készítése a kognitív funkciók/ megismerő tevékenységek fejlesztésére
 • Fajátékok készítése a tanulási képességek fejlesztéséhez
 • Saját készítésű fejlesztő eszközök alkalmazása az inkluzív pedagógiai gyakorlatban

Kidolgozás alatt

 • Oktatófilmek címjegyzéke
 • Korai füzetek

Gyógytestnevelés

Minden székesfehérvári gyermek részt vehet, akiknek iskolaorvos, vagy ortopéd orvos gyógytestnevelést javasolt, és rendelkezik az orvos által megállapított diagnózissal.

Könyv–, eszköz–, és médiatár

 • Könyvtári állomány: 6675 db
 • Fejlesztő eszközeink száma: 901 db

Helyszíni tanácsadás Helyszíni tanácsadás

ESEMÉNYNAPTÁR

Összes Esemény >>

AKTUALITÁSOK

KRÉTA elektronikus ügyintézés (Beiratkozás az általános iskolába 2022.)
Tájékoztatás általános iskolába történő beíratásról

Ideiglenes felvételi rangsor 2022-23. tanév

Középfokú beiskolázás 2022.

Az 'Összes esemény' és a 'Fotógaléria' folyamatosan frissül!Hírek részletesenKréta


Ökoiskola


Ökoiskola


Bázisintézmény 2017-2019.


Bázisintézmény 2020-2023.


TehetségPont


Konferencia


Széchenyi 2020


Határtalanul


Boldog Iskola


Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola 2020
logo
 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.    —    Tel/fax: 22-504-674; 22-504-675    —    Email: aranyszfvar@gmail.com
2013. — Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény — Székesfehérvár — Minden Jog Fenntartva!
Készítette: infoteszt